Regulamin konkursu na FB

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wakacyjny Konkurs

 2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursu jest firma Patenty na prezenty, która jest właścicielem sklepu internetowego Mr. Gadżet.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie: na profilu Facebook-owym http://www.facebook.com/PatentyNaPrezenty w dniach 14 lipca – 20 lipca 2018 roku (do godziny 18:00 ). Zgłoszenie się po tym terminie nie upoważnia do wzięcia udziału. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 lipca 2018r., do godz.18:00

   

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, będąca fanem profilu fb/PatentyNaprezenty, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

  2. nie jest pracownikiem ani członkiem rodziny firmy organizującej konkurs

  3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

  2. wykonanie zadania konkursowego opisane w § 3

    

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę http://www.mr-gadzet.pl/ i po analizie kategorii prezentów i poszczególnych gadżetów zaprezentować swój własny pomysł na nową kategorię produktów.

 2. Nowa kategoria produktu nie może znajdować się w już istniejących kategoriach sklepowych i nie może być ich synonimem.

 3. Wraz z nową kategorią należy podać 3 przykładowe produkty, które mogłyby wchodzić w jej zakres (produkty te muszą znajdować się w asortymencie sklepu Mr. Gadżet, uczestnik może też zaproponować produkty, które sklep nie posiada w asortymencie, a wg uczestnika świetnie uzupełniłyby ofertę sklepu) oraz krótki jej opis (w przypadku, gdy zaproponowana nazwa nie jest jednoznaczna)

 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na zamieszczeniu swojego pomysłu w formie komentarza pod postem na profilu Facebook zawierającym informację o Konkursie.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pomysłu i umieszczenia wymyślonej przez Uczestnika kategorii w sklepie internetowym pod adresem www.mr-gadzet.pl

   

§ 4

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:

  1. Dla trzech najlepszych propozycji: zestaw gadżetów wakacyjnych, na które składają się: jeden z gadżeciarskich materacy na plażę dostępny w naszej ofercie http://www.mr-gadzet.pl/dmuchance.html (wzór zostanie losowo wybrany), piłka odbijająca się od wody http://www.mr-gadzet.pl/pl/p/Pilka-odbijajaca-sie-od-wody/2461 (kolor losowo wybrany), foremka do lodu http://www.mr-gadzet.pl/pl/p/Lodowe-Szczeki/96

  2. Dla wybranych innych ciekawych propozycji, jako nagrody pocieszenia: spinnery, piłki odbijające się od wody lub foremki do lodu (gadżety zostaną losowo wybrane).

 2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą Uczestnicy, wyłonieni przez Organizatora, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: (link do konkursu) zamieszczą wpis, zawierający najlepszy pomysł na nową kategorię produktów

 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres sklep@mr-gadzet.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody lub poprzez wiadomość prywatną na profilu Facebook-owym (https://www.facebook.com/PatentyNaPrezenty/)

 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do wygranych osób na koszt organizatora na adres wskazany przez nich, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania danych do przesyłki

 7. Istnieje możliwość odebrania nagrody w sklepie stacjonarnym organizatora, znajdującego się w CH Nowy Turzy, ul. Bohaterów Warszawy 40 lok. 2B2 (I piętro), 70-342 Szczecin w godzinach pn-pt 11-18, sob 11-16

 8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Mr. Gadżet – Patenty na prezenty

 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem otrzymania którejś z nagród wymienionych w § 4 pkt 1 jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do wysłania nagrody lub imienia i nazwiska w przypadku odbierania nagrody osobiście.

 2. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w czynnościach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową.

 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody, szczegóły dotyczące sposobów przetwarzania danych przez sklep są opisane w Polityce Prywatności.

 4. Dane osobowe Uczestników obejmujące imię i nazwisko lub pseudonim Uczestnika ujawniane będą nieograniczonej liczbie osób na profilu facebook-owym https://www.facebook.com/PatentyNaPrezenty w związku z publikacją Prac Konkursowych oraz wyłonieniu Laureata. Pozostałe dane osobowe Uczestników ujawniane będą wyłącznie osobom zatrudnionym u Organizatora i wykonującym czynności związane z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników mogą być również ujawniane podwykonawcom Organizatora, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzy on przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby realizacji Konkursu.

 5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów będą dodatkowo przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentów księgowych, wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa.

 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.

 7. Po zakończeniu Konkursu (lub po zakończeniu uczestnictwa w Konkursie) Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych osobowych dokonywanego ze względu na uzasadniony interes Organizatora. W takim wypadku Organizatorowi nie wolno dłużej przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie przez Uczestnika wymaganych danych osobowych może skutkować niedopuszczeniem do udziału w Konkursie lub niemożliwością odbioru Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Niepodanie w treści reklamacji danych osobowych umożliwiających identyfikację jej autora może skutkować pozostawieniem jej bez rozpoznania.

 9. Dane Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 10. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

   

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na na profilu Facebook-owym http://www.facebook.com/PatentyNaPrezenty

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl